Schweizer Bundesgesetz

Švajcarski savezni zakon: ozbiljni finansijski posrednici ne naplaćuju naknade za usluge

U Švajcarskoj takođe važi sledeće: za posredovanje u finansijskim uslugama nije dozvoljeno naplaćivati naknadu. Ako neko preduzeće iz ove privredne grane ipak namerava da vam za lični kredit zaračuna naknadu, onda treba da se obratite ozbiljnom pružaocu finansijskih usluga koji poznaje zakone i poštuje ih.

Savezni zakon zabranjuje naplaćivanje naknada za usluge posredovanja

Činjenice crno na belo: Prema saveznom švajcarskom zakonu o potrošačkim kreditima 221.214.1 nije dozvoljeno naplaćivati naknadu za posredovanje u slučaju ličnog kredita. Ovaj zakon služi da zaštiti uzimaoce kredita, dok se članom 35 švajcarskog zakona o potrošačkim kreditima još bliže uređuje ova oblast: U skladu s njime potrošač finansijskom posredniku za usluge kreditnog posredovanja ne duguje nikakvu nadoknadu, pa tako ni naknadu za obradu zahteva niti išta slično. Osim toga davaocu kredita nije dozvoljeno da deo ukupnih troškova nastalih zbog posredovanja zasebno ispostavi potrošaču (čl. 5 i 34 st. 1).

O čemu potrošači treba da vode računa?

Onaj ko u skorije vreme namerava da podnese zahtev za kredit ne bi trebalo da zažmuri na moguće naknade za usluge posredovanja. Švajcarski savezni zakon zabranjuje naplaćivanje naknada za usluge posredovanja kod podnošenja zahteva za kredit. Isto važi i za naknade za obradu zahteva. Ipak, postoji nekoliko banaka koje klijentima žele da naplate naknadu za vođenje računa. Nasuprot svemu ovome, našem poređenju ponuda kredita možete u potpunosti verovati jer kod nas nema nikakvih naknada prilikom besplatne izrade najbolje ponude za lični kredit.