Uslovi korišćenja i pravna napomena za korišćenje usluga Miro Kredit AG

Opšti uslovi korišćenja
Verzija 1.04

Verzija od 03.01.2024

Ovi uslovi korišćenja regulišu korišćenje usluga Miro Kredit AG od strane klijenata. Korišćenjem usluga smatra se da su isti ugovoreni između strana kao obavezujući. Miro Kredit AG pruža usluge u oblasti posredovanja zahteva za finansiranje svojih klijenata partnerima za finansiranje (npr. banke) s kojima Miro Kredit AG sarađuje kao i savetovanja klijenata kod pitanja u vezi sa finansiranjem.

1. Usluge Miro Kredit AG

Miro Kredit AG zahteva od svojih klijenata sve podatke koji su neophodni za procenu zahteva za finansiranje i sa istima postupa sa dužnom pažnjom i poverljivošću. Više detalja mogu da se pročitaju u posebnoj Izjavi o zaštiti podataka. Miro Kredit AG procenjuje na osnovu ličnih potreba klijenta i podataka kojim partnerima za finansiranje će biti prosleđen zahtev za finansiranje. Miro Kredit AG zadržava pravo da odbije da posreduje zahteve za finansiranje bez izgleda za uspeh partnerima za finansiranje. Čak i ako posreduje zahtev za finansiranje, ne postoji garancija da će klijent dobiti (odgovarajuću) ponudu. I Miro Kredit AG i partneri za finansiranje mogu da odbiju zahteve bez obrazloženja. Miro Kredit AG ne posreduje ni kod kakvih kredita za obavljanje poslova sa finansijskim instrumentima u smislu čl. 3 sl. a švajcarskog Zakona o finansijskim uslugama (FIDLEG). Prema tome, Miro Kredit AG ne izvršava finansijske usluge u smislu FIDLEG i ne podleže regulatornim zahtevima za pružaoce finansijskih usluga u vezi s tim pravnim aktom.

2. Provera zahteva za finansiranje od strane partnera za finansiranje

Kod svih zahteva za finansiranje, partner za finansiranje je odgovoran za proveru kreditne sposobnosti klijenta (korisnika kredita) u smislu Zakona o potrošačkim kreditima. Za proveru zahteva za finansiranje i obradu ugovornih odnosa, klijent (korisnik kredita) ovim ovlašćuje partnere za finansiranje da pribavi informacije kod trećih lica, naročito banaka, Centralne kancelarije za kreditne informacije (ZEK), Informativne kancelarije za potrošačke kredite (IKO), bonitetnih agencija, kreditnih posrednika, poslodavaca, kompanija iz grupacije partnera za finansiranje, državnih kancelarija, nadležnih organa (npr. uprave za prinudnu naplatu i poreske uprave, kancelarije za kontrolu stanovništva, organa za zaštitu dece i odraslih) kao i kod drugih institucija koje nisu ovde izričito navedene. U svrhu provere zahteva za finansiranje, klijent ovim oslobađa navedene institucije od obaveze čuvanja tajne o klijentu banke, pošte, kao i službene i poslovne tajne. Klijent takođe ovlašćuje partnera za finansiranje da prijavi podneti zahtev za finansiranje (izuzev zahteva za hipotekarni kredit) ZEK-u i IKO-u kao i drugim organima ukoliko za to postoje odgovarajuće zakonske obaveze. U slučaju isplate finansiranja, ZEK-u i IKO-u se takođe prijavljuju i podaci o ugovoru. Ta prijava obuhvata podatke o vrsti kredita odn. finansiranja, iznos i modalitet kao i podatke o ličnosti klijenta (korisnik kredita) i, ukoliko postoje, kvalifikovana kašnjenja s plaćanjem ili zloupotrebe. U slučaju odbijanja, zahtev za finansiranje biće registrovan kod ZEK-a i IKO-a kao odbijeni zahtev. Klijent priznaje pravo ZEK-a i IKO-a da svojim članovima pruža informacije o prijavljenim podacima.

3. Obrada podataka i zaštita podataka

Posebna Izjava o zaštiti podataka je sastavni ugovorni deo ovih uslova korišćenja.

4. Bez garancije Miro Kredit AG

Miro Kredit AG se trudi da informacije objavljene na njegovoj veb-stranici budu tačne i ažurne. Ipak, Miro Kredit AG ne preuzima garanciju za potpunost, tačnost ili pouzdanost informacija koje su objavljene u nekom određenom trenutku. Miro Kredit AG izričito zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni objavljene informacije i učini ih nedostupnim javnosti. Miro Kredit AG po pravilu isključuje bilo koju garanciju za svoje ponude i usluge. Ne mogu da se u potpunosti isključe prekidi tokom određenog vremena ili na određeni način, a kod kojih su ponude i usluge dostupne. Korisnik koristi usluge i ponudu Miro Kredit AG i podatke sadržane u istima na sopstveni rizik. To se odnosi i na ponude pojedinačnih davaoca privatnih kredita. Sa veb-stranice www.miro-kredit.ch mogu da se posete druge veb-stranice preko linkova koje je ugradio Miro Kredit AG. Za ove veb-stranice i njihove sadržaje Miro Kredit AG ne može da preuzme nikakvu garanciju i odgovornost.

5. Provizija Miro Kredit AG kod privatnih kredita

Usluga posredovanja kod privatnih kredita je besplatna za korisnike. Miro Kredit AG dobija proviziju od davaoca privatnih kredita kojima je prosledio zahtev za finansiranje od korisnika. Korisnik to priznaje i saglasan je da Miro Kredit AG može da je koristi za sebe. Ova provizija je sastavni deo finansiranja usluge Miro Kredit AG i može trenutno da iznosi do 7% iznosa kredita. Pored toga, korisnik priznaje da model usluge odgovara članu 35 Zakona o potrošačkim kreditima. Dakle, korisnik izričito odustaje od zahteva za ovu proviziju.

6. Tačnost podataka, pravo, zloupotreba

Klijent potvrđuje da su svi podaci na obrascu zahteva (zahtev na papiru ili onlajn zahtev) Miro Kredit AG potpuni i tačni, kao i da je ispunio obrazac zahteva za sebe lično a ne za treće lice. U meri u kojoj klijent na obrascu zahteva obelodani podatke trećih lica (naročito o supružniku odn. registrovanom partneru), klijent garantuje i odgovoran je da je prethodno pribavio saglasnost koja je za to potrebna, uključujući saglasnost sa ovim uslovima korišćenja i posebnom Izjavom o zaštiti podataka. U slučaju zloupotrebe, klijent će u potpunosti poštedeti Miro Kredit AG od šteta u vezi s troškovima i eventualnim zahtevima trećih lica.

7. Odricanje odgovornosti

Miro Kredit AG isključuje svoju odgovornost u meri u kojoj je to dozvoljeno, a to važi i za slučaj nemara. Miro Kredit AG posebno ne odgovara za pomoćno osoblje, direktne i indirektne štete, posredne i neposredne štete (uklјučujući posledične štete) i gubitke podataka ili odlaganja. To važi i kada je skrenuta pažnja na mogućnost nastanka štete.

8. Ostalo

Klijenti priznaju da je davanje kredita zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3 Saveznog zakona o nelojalnoj konkurenciji). Miro Kredit AG ima pravo da ove uslove korišćenja izmeni u bilo kom trenutku i bez obrazloženja. Na ove uslove korišćenja i odnos između korisnika i Miro Kredit AG primenjuje se isključivo švajcarsko pravo. U meri u kojoj je to dozvoljeno, isključivo je nadležan sud u sedištu Miro Kredit AG u Bazelu u Švajcarskoj. Međutim, Miro Kredit AG ima pravo da pokrene postupak protiv korisnika i na njegovom mestu prebivališta.

Pravna napomena

Davanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3 Zakona o nelojalnoj konkurenciji (UWG)). Potvrđujem da su podaci potpuni i tačni. Razumem i saglasan/na sam da Miro Kredit AG prosledi moj zahtev Cembra Money Bank AG, Creditfolio AG, Bank-now AG, bob Finance – filijala Valora Schweiz AG i drugim kompanijama za finansiranje (u nastavku teksta „Kreditna institucija”) putem interneta, e-pošte ili faksa/pošte. Pored toga priznajem ili potvrđujem sledeće:

Provera podnetog zahteva i podaci kreditnog biroa:

Potvrđujem potpunost, relevantnost i tačnost svih svojih podataka koji su navedeni u zahtevu i ovlašćujem kreditnu instituciju i Miro Kredit AG da u vezi s proverom ovog zahteva i obradom ugovornog odnosa pribavi informacije o meni kod trećih lica, naročito banaka, Centralne kancelarije za kreditne informacije (ZEK), nadležnih organa (npr. uprave za prinudnu naplatu i poreske uprave, trgovinski registri, kancelarija za kontrolu stanovništva, organi za zaštitu dece i odraslih), bonitetnih agencija, kreditnih posrednika, poslodavaca, zdravstvenih osiguranja, zakupodavaca, katastara, kompanija iz grupacije kreditne institucije i, ako je potrebno, kod Informativne kancelarije za potrošačke kredite (IKO). U vezi sa gorenavedenim svrhama oslobađam navedene institucije od obaveze čuvanja tajne o klijentu banke, pošte, kao i službene i poslovne tajne. Priznajem da kreditna institucija može biti u obavezi da prijavi Informativnoj kancelariji za potrošačke kredite (IKO) potrošački lizing/potrošački kredit koji se odobrava ili koji je odobren. Takođe ovlašćujem kreditnu instituciju da prijavi podneti zahtev za kredit ZEK-u i, ako je potrebno, IKO-u, kao i drugim organima ukoliko za to postoje odgovarajuće zakonske obaveze. Pritom se posebno prijavljuje vrsta kredita odn. finansiranja, njegov iznos i modaliteti kao i podaci o ličnosti podnosioca/laca prijave i, ukoliko postoje, kvalifikovana kašnjenja s plaćanjem ili zloupotrebe. Prihvatam pravo ZEK-a i IKO-a da svojim članovima prosledi informacije o prijavljenim podacima. Kreditna institucija može da odbije zahtev bez obrazloženja.

Saradnja s posrednicima:

Priznajem da, u slučaju zahteva dobijenih od posrednika, kreditna institucija može da razmeni s njima potrebne informacije u vezi s proverom zahteva odn. kreditne sposobnosti, kao i zaključivanjem i obradom ugovora (npr. parametre i rezultate provere zahteva, dostavljanje dokumenata ugovora, informacije o statusu ugovora, istoriji plaćanja i stanju na računu) i oslobađam kreditnu instituciju obaveze čuvanja bankarske tajne o klijentima, ako je to potrebno i u neophodnoj meri.

Podaci o partnerima:

Ukoliko sam u zahtjevu naveo podatke o svom supružniku ili zakonskom partneru, ovim potvrđujem da sam obavijestio svog partnera o ovoj prijavi i da sam istinito zabilježio sve podatke o svom partneru, institucija za finansiranje i Miro Kredit AG mogu provjeriti gore navedene informacije tako da direktno kontaktiraju mog partnera, moj partner je saglasan da institucija za finansiranje i Miro Kredit AG mogu dobiti relevantne informacije kao što je gore opisano (uključujući izvršavanje zahtijeva za informacije od ZEK-a).

Obrada podataka:

Izričito ovlašćujem kreditnu instituciju, Miro Kredit AG i ostale treće strane da mi ponude i druge proizvode, informacije i usluge, uključujući ponude kompanija iz grupacije kreditne institucije putem pošte, SMS poruka ili e-pošte. Mogu u bilo kom trenutku da povučem ovo ovlašćenje za obradu podataka u marketinške svrhe odn. za dostavu informacija. Pružanjem svoje adrese e-pošte, takođe sam saglasan/-na s tim da kreditna institucija i Miro Kredit AG mogu da mi šalju i gorenavedene ponude e-poštom. U vezi s otvorenom komunikacijom e-poštom/SMS porukama, izričito prihvatam rizik od toga da treće strane mogu da presretnu ili objave moje podatke tokom prenosa, ili da neovlašćene treće strane mogu da izvuku zaključke o ugovornom odnosu između kreditne institucije ili kompanije Miro Kredit AG i mene, i da u ovom slučaju čuvanje tajne ili čuvanje tajne o klijentu banke nisu garantovani. Mogu da povučem svoju saglasnost za primanje reklamnih poruka u svakom trenutku.

Saradnja s pružaocima usluga (outsourcing):

Priznajem da kreditna institucija i Miro Kredit AG imaju pravo da ustupe vršenje usluga trećim licima („pružaoci usluga”), naročito u oblasti vršenja poslovnih procesa, dodatnih ponuda za osiguranje, IT sigurnosti i kontrole sistema, istraživanja i razvoja tržišta, izračunavanja kreditnih i tržišnih rizika relevantnih za poslovanje kao i administracije ugovornih odnosa (npr. obrada zahteva za kredit i ugovora, naplata potraživanja, komunikacija s klijentima). Kreditna institucija i Miro Kredit AG imaju pravo da ovim pružaocima usluga stavljaju na raspolaganje podatke potrebne za ispunjavanje ugovornih obaveza, a ti podaci mogu u tu svrhu da budu prosleđeni i u inostranstvo. Pružaoci usluga, njihovi zaposleni i njihovi podizvođači imaju ugovornu obavezu poverljivosti prema kreditnoj instituciji. Pružaoci usluga se obično nalaze u Švajcarskoj ili u zemljama Evropske unije/Evropskog ekonomskog prostora, ali se mogu nalaziti bilo gde u svetu. Ako se podaci o ličnosti prenose u zemlju koja nema odgovarajući nivo zaštite podataka sa stanovišta Švajcarske, kreditna institucija i Miro Kredit AG osiguravaju odgovarajuću zaštitu podataka putem odgovarajućih garancija, kao što su standardne ugovorne klauzule.

Prenos podataka:

Potvrđujem da sam saglasan/na sa korišćenjem svih sredstava za komunikaciju (npr. putem e-pošte, SMS poruka, glasovne poruke na sekretarici, aplikacije Whatsapp i dr.) između kreditne institucije, mene, Miro Kredit AG kao i svih prethodno navedenih trećih lica i informacionih kancelarija. Takođe prihvatam da se podaci prenose i preko interneta, i svestan/na sam da je internet otvorena i svima dostupna mreža kao i da nijedan komunikacioni kanal nije u potpunosti zaštićen od pristupa neovlašćenih trećih lica. Shodno tome, ni Miro Kredit AG ni kreditna institucija ne mogu da garantuju za poverljivost podataka prilikom prenosa preko interneta i drugih komunikacionih kanala. Stoga su mogući zaključci trećih lica o postojećem odn. budućem poslovnom odnosu između mene i kreditne institucije (eventualno bankarskom odnosu). Više informacija o obradi podataka o ličnosti od strane kreditne institucije i Miro Kredit AG može se pronaći u Izjavi o zaštiti podataka na veb-sajtu kreditne institucije ili se može zatražiti od kreditne institucije i Miro Kredit AG.