Izjava o zaštiti podataka društva Miro Kredit AG

v2.01
Verzija od 15. 3. 2024.

U ovoj politici privatnosti, mi, Miro Kredit AG (u daljem tekstu Miro Kredit, mi ili nas/nama), objašnjavamo na koji način prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti. Ovaj opis nije konačan, već se određena pitanja mogu uređivati drugim izjavama o zaštiti podataka ili opštim uslovima i odredbama, uslovima učešća i sličnim dokumentima. Podacima o ličnosti se smatraju svi podaci koji se odnose na osobu čiji je identitet određen ili se može odrediti. Ako nam dostavljate podatke o drugim licima (npr. članova porodice, podatke svojih kolega), osigurajte da ta lica budu upoznata sa ovom politikom privatnosti i dostavljajte nam njihove lične podatke samo ako imate dozvolu za to i ako su ovi lični podaci tačni. Ova Politika privatnosti usaglašena je sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR”), švajcarskim zakonom o zaštiti podataka („DSG”) i revidiranim švajcarskim zakonom o zaštiti podataka („revDSG”). Međutim, da li i u kojoj meri se ovi zakoni primjenjuju zavisi od svakog pojedinačnog slučaja.

1. Odgovorno lice / službenik za zaštitu podataka / predstavnik

Društvo Miro Kredit AG, Solothurnerstrasse 72, 4053 Basel, odgovorno je za ovdeopisanu obradu podataka, osim ako u pojedinačnom slučaju nije drugačije navedeno. Ukoliko imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, možete nam ih poslati na sledeću kontakt adresu: datenschutz@miro-kredit.ch. Naš predstavnik u EEA prema čl. 27 GDPR-a (ako je potreban) je: Miro Kredit AG 061 520 00 07

2. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Prvenstveno obrađujemo podatke o ličnosti koje primimo od svojih klijenata i drugih poslovnih partnera u okviru poslovnih odnosa s njima i drugim uključenim licima ili koje smo prikupili od njih samih ili drugih osoba uključenih u postupak, odnosno one koje prikupimo od njihovih korisnika prilikom posjećivanja veb-sajtova, aplikacija i drugih prijavljivanja. Gdje je dopušteno, određene podatke dobijamo i sa javno dostupnih izvora (npr. evidencija prinudne naplate, katastar, trgovinski registar, štampani mediji, internet) ili te podatke dobijamo od drugih kompanija, upravnih organa i drugih nezavisnih strana (npr. kreditne agencije, adresari). Pored podataka koje nam neposredno dostavite, kategorije podataka o ličnosti koje o vama dobijemo od nezavisnih strana posebno obuhvataju podatke iz javnih registara, informacije koje dobijamo u vezi sa službenim i pravnim postupcima, informacije u vezi s vašim profesionalnim funkcijama i aktivnostima (kako bismo, na primer, zaključivali i obrađivali transakcije s vašim poslodavcem uz vašu pomoć), informacije o vama dobijene iz prepiske i sa sastanaka s nezavisnim stranama, informacije o kreditnoj sposobnosti (ukoliko transakcije obrađujemo s vama lično), informacije o vama koje nam dostave ljudi iz vašeg okruženja (porodica, savjetnici, pravni zastupnici i sl.) kako bismo mogli da zaključujemo ili obrađujemo ugovore s vama ili uz vaše uključenje (npr. reference, adresa za dostavu, puna adresa, punomoćja), informacije o usaglašenosti sa zakonskim zahtjevima, poput onih u vezi s borbom protiv pranja novca i izvoznim ograničenjima, informacijama od banaka, osiguravajućih kuća, prodajnih i drugih naših ugovornih partnera o vašoj upotrebi ili vašem pružanju usluga (npr. izvršene uplate, izvršene kupovine), informacije s medija i interneta o vašoj ličnosti (ukoliko je to primereno u određenom slučaju, npr. u kontekstu prijave za posao, saopštenja za štampu i sl.), npr. u kontekstu prijave, pregleda štampe, marketinga / prodaje i sl.), vašu adresu i, ukoliko je primjenljivo, interesovanja i druge društveno-demografske podatke (za marketing), podatke u vezi s upotrebom veb-sajta (npr. IP adresa, MAC adresa pametnog telefona ili računara, informacije o vašem uređaju i postavkama, kolačići, datum i vreme posjete, posjećene stranice i sadržaji, korišćene funkcije, veb-sajt koji je uputio na stranicu, podaci o lokaciji).

3. Svrha obrade podataka i pravni osnov

Podatke o ličnosti koje prikupimo koristimo prvenstveno za zaključivanje i obradu ugovora sa svojim klijentima i poslovnim partnerima, kao i kako bismo olakšali zaključenje ugovora između svojih klijenata i poslovnih partnera (npr. finansijskim institucijama) u sklopu usluge posredovanja u pružanju usluge finansijskih rešenja, kao i da bismo ispunili zakonske obaveze u Švajcarskoj i inostranstvu. Ako radite za takvog klijenta ili poslovnog partnera, vaši podaci o ličnosti mogu naravno biti pod uticajem ove funkcije.
Pored toga, mi i naši finansijski partneri takođe obrađujemo podatke o ličnosti vas i drugih lica, u obimu koji je dozvoljen i smatra se prikladnim, u svrhe kada mi, naši finansijski partneri (i ponekad nezavisne strane) imamo legitimni interes usklađen sa svrhom:

 • Provjera kreditne sposobnosti za potrebe donošenja odluka po finansijskim zahtjevima i dostavljanje finansijske ponude (naročito za podnošenje kreditnih zahtjeva i dobijanje bonitetnih podataka iz Centralne kancelarije za kreditne informacije (ZEK)).
 • Upravljanje rizicima (npr. obračun poslovnog kredita i tržišni rizici)
 • Odvijanje poslovnih procesa
 • Usluge tokom trajanja ugovora (npr. obrada prijava i ugovora, naplata dugovanja, komunikacija s klijentima)
 • Kreiranje ponuda i dalji razvoj naših proizvoda, usluga i veb-sajtova i drugih platformi na kojima smo prisutni;
 • Komunikacija sa nezavisnim stranama i obrada njihovih zahtjeva;
 • Ispitivanje i optimizacija postupaka analize potreba u cilju direktnog kontaktiranja s klijentom i prikupljanje podataka o ličnosti iz javno dostupnih izvora u svrhu pridobijanja novih klijenata;
 • Oglašavanje i reklamiranje (uključujući organizaciju događaja), pod uslovom da se niste usprotivili upotrebi svojih podataka (ako vam pošaljemo oglas kao postojećem klijentu, možete se usprotiviti u bilo kom trenutku i mi ćemo vas staviti na spisak izuzeća od slanja oglasnog materijala u budućnosti).
Ne možemo da prihvatimo nikakvu odgovornost za oglasne i marketinške aktivnosti svojih partnerskih kompanija. Ako ne želite da primate oglasni materijal od ovih partnerskih kompanija, morate im se obratiti direktno.
 • Istraživanje tržišta i mnjenja, praćenje medija;
 • Ostvarivanje zakonskih prava i odbrana u vezi s pravnim sporovima i službenim postupcima;
 • Sprečavanje i istraživanje krivičnih djela i drugih prekršaja (npr. sprovođenje internih istraga, analiza podataka u cilju borbe protiv prevare);
 • Zaštita našeg poslovanja, posebno u IT sektoru (npr. IT bezbjednost i kontrola sistema), naših veb-sajtova i drugih platformi;
 • Video-nadzor u cilju obezbjeđivanja prava na odlučivanje kome će biti odobren ili zabranjen pristup i druge mjere za obezbjeđenje IT sistema, zgrade i opreme, kao i za zaštitu naših zaposlenih i drugih lica i sredstava koja nam pripadaju ili su nam povjerena (npr. kontrola pristupa, spisak posjetilaca, skeneri mreže i pošte, snimanje telefonskih razgovora);
 • Sticanje i prodaja poslovnih udjela, društava ili djelova društva i druge poslovne transakcije po zakonu o privrednim društvima i s njima povezani prenos podataka o ličnosti, kao i mjere za vođenje poslovanja i usaglašavanje sa zakonskim i pravnim obavezama i internim propisima društva Miro Kredit AG.

Ako ste nam dali pristanak za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe (npr. prilikom naručivanja nekog od naših proizvoda ili usluga, prijavljivanja za prijem biltena), vaše podatke obrađujemo u okviru i na osnovu tog pristanka, osim ako nemamo drugi pravni osnov koji nam je potreban. Dati pristanak može se povući u bilo kom trenutku, ali povlačenje pristanka nema uticaja na već izvršenu obradu podataka.

4. Rukovanje podacima podnosioca zahtjeva

U društvu Miro Kredit AG veliku pažnju posvećujemo zaštiti i povjerljivosti podataka o ličnosti. Ovaj dio naše politike privatnosti posebno opisuje rukovanje podacima podnosilaca zahtjeva. Obrađujemo podatke koje nam dostavite u sklopu procesa podnošenja zahtjeva, kao i podatke koji su javno dostupni ili se mogu dobiti iz nezavisnih izvora. Ovim su posebno obuhvaćeni kontakt i master podaci, CV, diplome i reference.
Vaši podaci o ličnosti će se obrađivati isključivo za proces podnošenja zahtjeva i popunjavanja slobodnih radnih mjesta. Primenjujemo odgovarajuće mjere obezbjeđenja kako bismo vaše podatke zaštitili od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe. Vaši podaci se mogu prenositi unutar društva Miro Kredit AG u gorepomenute svrhe. Pružaoci usluga koji posluju u naše ime su pažljivo odabrani i obavezani našim standardima za zaštitu podataka. Vaši podaci se mogu obrađivati širom sveta. Obezbjeđujemo održavanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka. Prijavna dokumentacija koja se ne razmatra briše se nakon šest mjeseci. Ako je data saglasnost za čuvanje za buduće konkurse, podaci se čuvaju pet godina.

5. Kolačići / praćenje i druge tehnologije u vezi s korišćenjem našeg veb-sajta

Na svojim veb-sajtovima i aplikacijama obično koristimo „kolačiće” i slične tehnologije kako bismo identifikovali vaš internet pregledač ili uređaj. Kolačić je mala datoteka koja se šalje na vaš računar ili koju internet pregledač koji koristite za posetu našem veb-sajtu ili instaliranje aplikacije automatski čuva na vašem računaru ili mobilnom uređaju. To nam omogućava da vas prepoznamo kada se vratite na ovaj veb-sajt ili aplikaciju, čak iako ne znamo ko ste. Osim kolačića koji se koriste samo tokom sesije i koji se brišu nakon posete veb-sajtu („kolačići sesije”), kolačići se još mogu koristiti za čuvanje korisničkih postavki i drugih informacija tokom određenog vremenskog perioda (npr. dvije godine) („trajni kolačići”). Međutim, internet pregledač možete podesiti tako da odbija kolačiće, da ih čuva samo tokom trajanja jedne sesije ili da ih na drugi način prijevremeno obriše. Većina internet pregledača podešena je tako da prihvata kolačiće. Mi koristimo trajne kolačiće, pa tako možete memorisati korisničke postavke (npr. jezik, podatke za automatsku prijavu) kako bismo bolje razumeli kako koristite naše ponude i sadržaj i da bismo vam prikazivali ponude i oglase po vašoj meri (što može biti slučaj na veb-sajtovima drugih kompanija; međutim, mi im nećemo reći ko ste vi čak i da znamo, jer će oni vidjeti samo da je na njihovom veb-sajtu isti korisnik koji je posjetio neku našu veb-stranicu). Neke kolačiće postavljamo mi, neke naši ugovorni partneri sa kojima sarađujemo. Ako blokirate kolačiće, može se dogoditi da neke funkcionalnosti (poput izbora jezika, korpe za kupovinu, procesa naručivanja) više neće raditi. U svojim biltenima i drugim marketinškim elektronskim porukama ugrađujemo vidljive i nevidljive elemente slika, ako je dozvoljeno, koje možemo preuzeti sa svojih servera kako bismo odredili da li ste i kada otvarali e-poštu i tako procjenili i bolje razumjeli kako koristite naše ponude i kako bismo ih bolje prilagodili vama. Ovo možete blokirati u svom programu za elektronsku poštu; većina je unapred podešena tako da navedeno bude omogućeno. Korišćenjem našeg veb-sajta, aplikacija i pristankom na prijem biltena i druge marketinške elektronske pošte saglasni ste sa korišćenjem ovih tehnika. Ako to ne želite, morate na odgovarajući način podesiti internet pregledač ili program za elektronsku poštu ili deinstalirati aplikaciju ako se ovo ne može podesiti kroz podešavanje.
Na našem veb-sajtu koristimo Google Analytics, uslugu analitike koju pružaju Google LLC (Mountain View, SAD) i Google Ireland Ltd (Dablin, Irska). Google prikuplja određene informacije o ponašanju korisnika na veb-sajtu i o krajnjem uređaju koji se koristi. IP adrese posetilaca se skraćuju u Evropi pre nego što budu prosleđene u SAD. Google nam pruža procjene zasnovane na snimljenim podacima, ali i obrađuje određene podatke za svoje potrebe. Informacije o zaštiti podataka u okviru Google Analytics možete pronaći ovde, a ako imate sopstveni Google nalog, više informacija možete pronaći ovde.
Koristimo i Facebook Pixel iz Facebook kancelarije u Dablinu, Irska. Ovu tehnologiju koristimo za prikaz oglasa na Fejsbuk platformi i sa partnerima koji sarađuju sa Fejsbukom ako su pokazali interesovanje za nas. Ona nam omogućava i da pratimo efikasnost Fejsbuk oglasa za potrebe statističkog i marketinškog istraživanja, prateći da li se korisnici preusmjeravaju na naš veb-sajt nakon što kliknu Fejsbuk reklamu. Zajedno sa Fejsbukom odgovorni smo za prikazivanje oglasnih informacija u skladu sa interesovanjima korisnika, za poboljšanja u dostavljanju oglasa i za personalizaciju karakteristika i sadržaja (ali ne i za dalju obradu). Zbog toga smo zaključili odgovarajući dodatni sporazum sa Fejsbukom. Korisnici zato mogu da upućuju zahtjeve za informacije i druge podatke koje lice na koje se podaci odnose zahtjeva u vezi sa zajedničkom odgovornošću direktno Fejsbuku. Fejsbuku možemo prenositi korisničke podatke, poput adresa elektronske pošte, u svrhu oglašavanja na Fejsbuku. Fejsbuk njih upoređuje sa odgovarajućim detaljima ovog člana kako bi našim korisnicima mogao da prikazuje ciljane oglase („Prilagođena publika”). Ovom upoređivanju se možete uvek usprotiviti.

6. Prijenos podataka i slanje podataka u inostranstvo

Mi i naši partneri u finansiranju u sklopu naših poslovnih aktivnosti i u svrhe navedene u tački 3, možemo obelodaniti podatke nezavisnim stranama ako je to dozvoljeno i ako smatramo prikladnim, bilo jer ih ove obrađuju za nas ili za naše finansijske partnere ili jer žele da ih koriste za sopstvene potrebe. Ovo se posebno odnosi na sledeće:
⎯ Naši pružaoci usluga i finansijski partneri (npr. banke, osiguravajuće kuće), uključujući obrađivače ugovora (npr. pružaoci IT usluga i naš pružalac usluga Perimex d.o.o. u Srbiji);
⎯ Prodavci, dobavljači, podizvođači i drugi poslovni partneri;
⎯ Klijenti;
⎯ domaći i inostrani upravni organi, državne službe ili sudovi;
⎯ Mediji;
⎯ javnost, uključujući posjetioce veb-sajtova i društvene mreže;
⎯ Konkurente, industrijske organizacije, udruženja, organizacije i druga društva;
⎯ Sticaoci ili strane zainteresovane za sticanje poslovnih udjela, kompanije ili druge delove društva Miro Kredit AG;
⎯ druge strane u potencijalnim ili tekućim pravnim postupcima;
⎯ Druge kompanije društva Miro Kredit AG;
svi primaoci zajedno.
Neki od ovih primalaca su u Nemačkoj, ali oni mogu biti bilo gdje u svjetu. Posebno napominjemo da morate očekivati da vaši podaci budu poslati u sve države u kojima društvo Miro Kredit AG predstavljaju druge kompanije, ogranci ili druge kancelarije, kao i u druge države u Evropi i SAD gde se nalaze pružaoci usluga koje koristimo (npr. Microsoft, SAP, Amazon, Salesforce.com).
Ako se primalac nalazi u državi u kojoj podaci nisu na odgovarajući način zakonski zaštićeni, ugovorom obavezujemo primaoca da izvrši usaglašavanje s važećim zakonom o zaštiti podataka (koristimo revidirane standardne ugovorne klauzule Evropske komisije koje se mogu pogledati ovdje), osim ako primalac već ne podlježe zakonski priznatom setu pravila za zaštitu podataka i mi se ne možemo osloniti na izuzeća. Izuzeće se može primjeniti posebno u slučaju pravnih postupaka u inostranstvu, ali isto tako i u slučajevima preovlađujućih javnih interesa ili ukoliko realizacija ugovora zahtjeva takvo objelodanjivanje, ako ste dali svoju saglasnost ili ako ste predmetne podatke učinili opštedostupnim i niste se protivili njihovoj obradi.

7. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i čuvamo sve dok su nam neophodni za ispunjenje svojih ugovornih i zakonskih obaveza ili za ispunjenje svrhe obrade, odnosno tokom trajanja cjelog poslovnog odnosa (od začetka, preko realizacije, do isteka ugovora), kao i nakon toga u skladu sa zakonskim obavezama čuvanja i dokumentovanja. Moguće je da lični podaci budu čuvani tokom perioda tokom koga se mogu pojaviti pravni zahtjevi podnijeti protiv naše kompanije i ako smo na drugi način na to zakonom obavezani ili ako naši legitimni poslovni interesi to iziskuju (npr. za svrhe dokazivanja i dokumentovanja). Kada vaši podaci o ličnosti više ne budu potrebni za gorepomenute svrhe, oni će biti obrisani ili anonimizovani koliko god je to moguće. Na operativne podatke (npr. protokoli sistema, evidencije) generalno se primjenjuje kraći period zadržavanja od dvanaest meseci.

8. Bezbjednost podataka

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe, u koje između ostalog spadaju izdavanje uputstava, obuka, rješenja za IT i mrežnu bezbednost, kontrole i ograničenja pristupa, šifrovanje nosača i prenosnika podataka, pseudonimizacija, provjere.

9. Elektronska komunikacija

Elektronska sredstva komunikacije se koriste za komunikaciju između vas, nas, naših finansijskih partnera i drugih nezavisnih strana. Podaci se prenose i preko interneta. Kako je internet otvorena mreža koja je dostupna svima, Miro Kredit AG, njegovi finansijski partneri i druge nezavisne strane ne mogu garantovati povjerljivost podataka koji se prenose preko interneta. Zbog toga je moguće da nezavisne strane izvuku zaključke o postojećem ili predstojećem poslovnom odnosu (vjerovatno odnosu s bankom) između vas i nekog od naših partnera.

10. Obaveza dostavljanja podataka o ličnosti

U sklopu našeg poslovnog odnosa, dužni ste da nam dostavite podatke o ličnosti koji su neophodni za uspostavljanje i realizaciju poslovnog odnosa i ispunjenje povezanih ugovornih obaveza (po pravilu, nemate zakonsku obavezu da nam dostavite podatke). Bez ovih podataka generalno nećemo moći da zaključimo ili potpišemo ugovor s vama (ili s pravnim ili fizičkim licem koje vi predstavljate). Takođe, nije moguće koristiti veb-sajt ukoliko neke informacije za obezbjeđivanje razmjene podataka (kao što je IP adresa) nisu objelodanjene.

11. Profilisanje i automatizovano donošenje odluka

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo djelimično automatski kako bismo izvršili procjenu određenih aspekata ličnosti (profilisanje). Profilisanje naročito koristimo kako bismo vam pružili ciljane informacije i savjete o proizvodima. Pri tome koristimo alate koji nam omogućavaju da pružimo komunikaciju i oglašavanje zasnovane na potrebama, uključujući istraživanje tržišta i mnjenja. Po principu, ne koristimo potpuno automatizovano donošenje odluka (kako je regulisano u čl. 22 GDPR-a) za zasnivanje i sprovođenje poslovnog odnosa ili za druge svrhe. Ako u pojedinim slučajevima budemo koristili takve procedure, o tome ćemo vas obavestiti ukoliko je propisano zakonom i upoznaćemo vas s vašim pravima u vezi s tim.

12. Prava kojima raspolaže lice na koje se podaci odnose

Imate pravo na uvid u podatke, korekciju, brisanje, pravo na ograničenje obrade podataka i da se na drugi način usprotivite obradi svojih podataka, posebno u svrhu direktnog marketinga, profilisanja za direktno oglašavanje i druge legitimne interese u obradi, kao i da se usprotivite objelodanjivanju određenih podataka o ličnosti u svrhu prenosa drugom organu (tzv. portabilnost podataka) u okviru zakona o zaštiti podataka primjenljivog na vas i u ovdeopisanom obimu (kao što je slučaj GDPR-a). Međutim, imajte u vidu da mi zadržavamo pravo da sprovedemo ograničenja predviđena zakonom, na primer ako smo obavezani da čuvamo ili obrađujemo određene podatke, imamo preovlađujući interes da to činimo (ako nam je dozvoljeno da se na to pozovemo) ili ako su nam potrebni za ostvarivanje zahtjeva. Ako za vas nastaju troškovi, unapred ćemo vas obavestiti. Sa mogućnošću da povučete pristanak već smo vas upoznali u gornjem par. 3. Imajte na umu da ostvarivanje ovih prava može biti u sukobu sa odredbama ugovora i može imati posljedice, kao što su prijevremeni raskid ugovora ili troškovi. O tome ćemo vas na vrijeme obavjestiti, ako već nije regulisano ugovorom. Za ostvarivanje ovih prava generalno je neophodno da jasno dokažete svoj identitet (npr. prilaganjem kopije lične isprave kada vaš identitet nije jasan ili ne može biti potvrđen). Da biste ostvarili svoja prava, obratite nam se na adresu navedenu u djelu 1 Svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da pored ovoga svoje zahtjeve ostvari sudskim putem ili da podnese prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka. Nadležni organ za zaštitu podataka u Švajcarskoj je Savezni službenik za zaštitu podataka i slobodu informacija (http://www.edoeb.admin.ch).

13. Izmjene

Ovu politiku privatnosti možemo izmjeniti i dopuniti u svakom trenutku bez prethodne najave. Na snazi je trenutno objavljena verzija na našem veb-sajtu. Ako politika privatnosti čini dio ugovora s vama, u slučaju izmjena obavjestićemo vas elektronskom poštom ili drugim pogodnim putem.