Izjava o zaštiti podataka društva Miro Kredit AG

Opšta izjava o zaštiti podataka

Verzija 1.02

Verzija od 31.03.2022.

U ovoj Izjavi o zaštiti podataka mi, Miro Kredit AG, objašnjavamo način na koji prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti. Ovo nije potpun opis, već je činjenično stanje uređeno i drugim izjavama o zaštiti podataka (ili opštim uslovima poslovanja, uslovima učešća i sličnim dokumentima), posebno naših partnera u finansiranju. Podacima o ličnosti smatraju se svi podaci koji se odnose na osobu čiji je identitet određen ili se može odrediti.

Ako nam dostavite podatke drugih osoba (npr. članova porodice, podatke kolega s posla), uverite se da su dotične osobe upoznate s ovom Izjavom o zaštiti podataka i saopštite nam njihove podatke samo kada imate dozvolu za to i kada su ti podaci tačni. U tom slučaju takođe nas ovlašćujete da mi ili naši partneri u finansiranju stupamo u kontakt sa ovim osobama kako bismo proverili njihove podatke, kao i da li su ove osobe saglasne sa predmetnom Izjavom o zaštiti podataka i da li pristaju na korišćenje svojih podataka o ličnosti, posebno za svrhe navedene u 3. tački.

Ova Izjava o zaštiti podataka usaglašena je sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka (OUZP). Iako je OUZP regulativa Evropske unije, ona je od velikog značaja za nas. Na švajcarski zakon o zaštiti podataka o ličnosti (DSG) u velikoj meri utiče pravo EU, pa su preduzeća van Evropske unije odn. Evropskog ekonomskog prostora (EEP) dužna da se pridržavaju OUZP u određenim okolnostima.

1. Odgovorno lice, ovlašćeno lice za zaštitu podataka, zastupnik

Odgovorno lice za ovdeopisanu obradu podataka je Miro Kredit AG, Solothurnerstrasse 72, 4053 Bazel, osim ako je u pojedinačnom slučaju drugačije navedeno. Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, možete nam ih dostaviti poštom na naprednavedenu adresu ili putem elektronske pošte na adresu datenschutz@miro-kredit.ch.

2. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Pre svega obrađujemo podatke o ličnosti koje primimo u okviru poslovnog odnosa sa strankama i drugim poslovnim partnerima od njih samih ili drugih osoba uključenih u postupak, odnosno podatke o ličnosti koje preko veb-sajta i drugih aplikacija prikupimo od njihovih korisnika.

Ako je dozvoljeno, određene podatke preuzimamo i iz javno dostupnih izvora (na primer evidencija prinudne naplate, zemljišne knjige, sudski registri, štampa, internet) ili ih dobijamo od drugih preduzeća, organa vlasti i trećih lica. Osim ličnih podataka koje nam neposredno prosledite, kategorije podataka o ličnosti koje o vama dobijemo od trećih lica posebno obuhvataju podatke iz javnih registara, podatke o vama iz prepiske i razgovora s trećim licima, podatke o vama koje nam proslede osobe iz vašeg kruga (porodica, savetnici, zakonski zastupnici itd.), kako bismo mi i naši partneri u finansiranju mogli da zaključujemo i realizujemo ugovore s vama ili uz uključivanje vas (npr. adresa za dostavu pismena, punomoćja, podaci o poštovanju zakonskih zahteva, podaci naših prodajnih partnera i ugovornih partnera u svrhu korišćenja ili pružanja usluga s vaše strane (npr. izvršene uplate, izvršene kupovine), podaci o vama iz medija ili s interneta (ako su oni u konkretnom slučaju prikazani, npr. u sklopu konkurisanja za radno mesto, pregleda vesti, oglašavanja/prodaje itd.), vaše adrese i prema potrebi interesovanja i druge sociodemografske podatke (radi oglašavanja), podaci u vezi s korišćenjem veb-sajta (npr. IP adresa, MAC adresa pametnog telefona ili računara, podaci o vašem uređaju i podešavanjima, kolačići, datum i vreme posete, posećene stranice i sadržaji, korišćene funkcije, veb-sajt s koga dolazite, podaci o lokaciji).

3. Svrha obrade i pravni osnov

Podatke o ličnosti koje prikupimo prvenstveno koristimo za potrebe sklapanja i realizacije ugovora sa svojim strankama i poslovnim partnerima, zatim kako bismo u sklopu usluge posredovanja u rešenjima za finansiranje omogućili zaključivanje ugovora između svojih stranaka i poslovnih partnera (npr. finansijske ustanove) te kako bismo ispunili svoje zakonske obaveze u zemlji i inostranstvu. Ako radite za jednu takvu stranku ili poslovnog partnera, to takođe može uticati na vas na vašoj funkciji i sa vašim ličnim podacima.

Osim toga, mi i naši partneri u finansiranju takođe obrađujemo podatke o ličnosti o vama i drugim osobama, ako je dozvoljeno ili se smatra prikladnim, i to između ostalog za sledeće svrhe kada mi, naši partneri u finansiranju (i ponekad treća lica) imamo legitiman interes primeren svrsi obrade:

 • Provera kreditne sposobnosti za potrebe donošenja odluke po zahtevima za finansiranje i sačinjavanje ponude finansiranja po meri (posebno prijavljivanje zahteva za odobrenje kreditnih proizvoda Centralnoj službi za kreditne informacije i pribavljanje podataka o kreditnoj sposobnosti od Centralne službe za kreditne informacije [ZEK]).
 • Upravljanje rizicima (npr. proračun kreditnih i tržišnih rizika relevantnih za poslovanje).
 • Odvijanje poslovnih procesa.
 • Usluge tokom trajanja ugovora (npr. realizacija zahteva i ugovora, prinudna naplata, komunikacija sa strankama).
 • Ponuda i dalji razvoj ponude i usluga, veb-stranica i drugih platformi na kojima smo prisutni.
 • Komunikacija s trećim licima i obrada njihovih upita.
 • Provera i optimizacija metoda analize potreba u cilju direktnog obraćanja strankama i prikupljanja podataka o ličnosti iz javno dostupnih izvora u cilju privlačenja i pridobijanja novih stranaka.
 • Oglašavanje i marketing (uključujući realizaciju događaja), ako niste izjavili prigovor na korišćenje podataka (ako vam kao postojećoj stranci dostavljamo oglasni materijal, u svakom trenutku možete izjaviti prigovor na to, kada ćemo vas staviti na spisak izuzeća od slanja oglasnog materijala).
  Ne preuzimamo odgovornost za oglasne i marketinške aktivnosti svojih partnerskih preduzeća. Ako ne želite da primate oglasni materijal partnerskih preduzeća, morate im se direktno obratiti.
 • Istraživanje tržišta i mnjenja, praćenje i analiza medija.
 • Ostvarivanje zakonskih prava i odbrana u vezi sa pravnim sporovima i upravnim postupcima.
 • Sprečavanje i rasvetljavanje krivičnih dela i drugih protivpravnih radnji (npr. sprovođenje unutrašnjih istraga, analiziranje podataka radi borbe protiv prevara).
 • Zaštita našeg preduzeća, posebno IT službe (npr. IT bezbednost i upravljanje sistemima), našeg veb-sajta i drugih platformi.
 • Video-nadzor u cilju obezbeđivanja prava na odlučivanje kome će biti odobren ili zabranjen pristup i druge mere za obezbeđenje IT sistema, zgrade i opreme, za zaštitu naših zaposlenih i drugih lica te dragocenosti koje nam pripadaju ili su nam poverene (npr. kontrola pristupa, liste posetilaca, skeneri mreže i elektronske pošte, snimanje telefonskih razgovora).
 • Sticanje i prodaja poslovnih udela, društava ili njihovih delova, drugih poslovnih transakcija i s njima povezani prenos podataka o ličnosti, zatim mere za vođenje poslovanja i za poštovanje zakonskih i pravnih obaveza te internih pravilnika društva Miro Kredit AG.

Ako ste nam dali pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti za određene svrhe (npr. prilikom naručivanja nekog našeg proizvoda ili usluge, prijave za primanje biltena), vaše podatke obrađujemo u sklopu i na osnovu ovog pristanka, osim ako nemamo drugi pravni odnos koji nam je potreban. Dati pristanak može se povući u bilo kom trenutku, ali povlačenje pristanka nema uticaja na već izvršenu obradu podataka.

4. Kolačići / praćenje i druge tehnologije u vezi s korišćenjem našeg veb-sajta

Na svojim veb-sajtovima uobičajeno koristimo kolačiće i druge slične tehnike pomoću kojih možemo identifikovati vaš internet-pregledač ili vaš računar. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se šalje na vaš računar, odnosno koju internet-pregledač automatski čuva na računaru ili mobilnom uređaju kada posetite naš veb-sajt. Kada ponovo otvorite isti veb-sajt (ili koristite našu aplikaciju), možemo vas ponovo prepoznati, iako zapravo ne znamo vaš identitet. Osim kolačića koji se koriste samo tokom trajanja sesije i brišu nakon posete veb-sajtu (tzv. „kolačići sesije”), kolačići se još mogu koristiti za čuvanje korisničkih podešavanja i drugih informacija tokom određenog vremenskog perioda (npr. dve godine, u tzv. „trajnim kolačićima”). Pregledač možete podesiti tako da odbija kolačiće, čuva ih samo tokom trajanja sesije ili ih prevremeno briše. Većina pregledača podešena je tako da prihvata kolačiće. Mi koristimo trajne kolačiće za čuvanje korisničkih podešavanja (npr. jezik, automatska prijava) da bismo bolje razumeli kako koristite našu ponudu i sadržaj i da bismo vam prikazivali prilagođenu ponudu i oglase (što može biti slučaj i na veb-sajtovima drugih preduzeća; međutim, ona neće od nas saznati ko ste vi, ako mi to na prvom mestu uopšte znamo, jer vide samo da je na njihovom veb-sajtu isti korisnik koji je posetio određenu našu stranicu). Neke kolačiće postavljamo mi, neke naši ugovorni partneri sa kojima sarađujemo. Ako blokirate kolačiće, može se dogoditi da neke funkcije više ne rade (npr. izbor jezika, korpa za kupovinu, postupak naručivanja).

U svojim biltenima i drugim elektronskim porukama oglasne prirode povremeno i ako je dozvoljeno ugrađujemo vidljive i nevidljive elemente slike (piksele) preko kojih, kada im pristupe naši serveri, možemo utvrditi da li ste i kada otvorili elektronsku poštu kako bismo i na ovaj način izmerili i bolje razumeli načine na koje koristite našu ponudu i kako bismo je bolje prilagodili vama. Ovo možete blokirati u svom programu za elektronsku poštu, ali je većina unapred podešena tako da navedeno bude omogućeno.

Korišćenjem našeg veb-sajta i pristankom na primanje biltena i druge marketinške elektronske pošte saglasni ste s korišćenjem ovih tehnika. Ako to ne želite, potrebno je da na odgovarajući način podesite svoj internet-pregledač i program za elektronsku poštu.

Osim toga na svojim veb-stranicama koristimo usluge Google Analytics ili slične. Ovo je usluga treće strane koja se može nalaziti bilo gde u svetu (u slučaju usluge Google Analytics to je Google LLC koji se nalazi u SAD, www.google.com) pomoću koje možemo da izmerimo i procenimo korišćenje veb-sajta (koje nije vezano za određenu osobu). I ovde se koriste trajni kolačići koje postavlja pružalac usluge. Pružaocu usluge mi ne dostavljamo nikakve podatke o ličnosti niti on čuva IP adrese, ali može da prati kako koristite veb-sajt, kombinuje ove podatke sa podacima s drugih veb-sajtova koje ste posećivali i koje takođe prati pružalac usluge, te koristi ova saznanja za sopstvene svrhe (npr. upravljanje oglašavanjem). Ako ste se registrovali kod pružaoca usluge, onda pružalac usluge zna ko ste vi. U tom je slučaju pružalac usluge odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa svojim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. Nama pružalac usluge jedino saopštava kako se naši konkretni veb-sajtovi koriste (bez podataka o lično vama).

Na našim veb-sajtovima prisutni su pored toga i tzv. programski dodaci društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest i Instagram. Vi to u svakom slučaju možete videti (obično preko odgovarajućih ikona). Ove elemente konfigurisali smo tako da podrazumevano budu isključeni. Ako ih omogućite (npr. klikom), operateri datih društvenih mreža mogu registrovati vaše prisustvo na našem veb-sajtu i koristiti ove podatke za sopstvene svrhe. U tom je slučaju operater društvene mreže odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa svojim odredbama o zaštiti podataka. Mi od njih ne dobijamo podatke o vama.

5. Otkrivanje podataka, prenos u zemlji i iznošenje u inostranstvo

Mi i naši partneri u finansiranju možemo u sklopu naših poslovnih aktivnosti i svrha shodno 3. tački, ako je to dozvoljeno i ako to smatramo prikladnim, otkrivati podatke trećim licima jer oni obrađuju podatke za nas odnosno naše partnere u finansiranju, osim ako ih žele koristiti za sopstvene svrhe. Pritom se posebno radi o sledećim licima:

 • pružaoci usluga i partneri u finansiranju (kao što su npr. banke, osiguravajuće kuće), uključujući obrađivače zahteva (npr. naš dobavljač IT usluga Convolute AG i njegovi partneri, kao i naš pružalac usluga Perimex d.o.o. u Srbiji),
 • prodavci, dobavljači, kooperanti i drugi poslovni partneri,
 • organi vlasti, državne službe i sudovi u zemlji i inostranstvu,
 • sticaoci ili lica zainteresovana za sticanje poslovnih udela, društava i drugih delova društva Miro Kredit AG,
 • druge strane u mogućim ili tekućim pravnim postupcima,
  zajedno u nastavku korisnici.

Neki od ovih korisnika nalaze se u zemlji, ali se takođe mogu nalaziti bilo gde u svetu. Napominjemo da je moguće iznošenje vaših podataka u sve zemlje u kojima se nalaze pružaoci usluga čije usluge koristimo (npr. Microsoft). Ako podatke iznosimo u zemlju u kojoj podaci nisu odgovarajuće zakonski zaštićeni, onda na zakonom predviđen način putem odgovarajućih ugovora (na osnovu tzv. standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije koje se mogu pogledati ovde) odnosno putem obavezujućih korporativnih pravila obezbeđujemo odgovarajući stepen zaštite ili se oslanjamo na zakonska izuzeća za saglasnost, realizaciju ugovora, utvrđivanje, izvršenje ili sprovođenje zakonskih zahteva, preovlađujućih javnih interesa, objavljenih podataka o ličnosti ili kada je to neophodno radi zaštite nepovredivosti lica na koje se podaci odnose. U svakom trenutku od osobe za kontakt navedene u 1. tački možete dobiti prepis navedenih zakonskih garancija, ako nisu dostupne na gorenavedenom linku. Međutim, zadržavamo pravo da redigujemo kopije iz razloga koji proizilaze iz zakona o zaštiti podataka o ličnosti, iz razloga čuvanja tajnosti podataka, odnosno dostavimo ih samo u vidu izvoda.

6. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti obrađujemo i čuvamo sve dok je neophodno radi ispunjenja naših ugovornih i zakonskih obaveza odnosno svrha obrade, što znači npr. tokom trajanja celokupnog poslovnog odnosa (od začetka, preko realizacije, do isteka ugovora), kao i u skladu sa zakonskim obavezama čuvanja i dokumentovanja. Pritom je moguće da lični podaci budu čuvani tokom perioda tokom koga mogu biti podneti pravni zahtevi protiv nas i ako smo na drugi način na to zakonom obavezani ili ako to iziskuju legitimni poslovni interesi (npr. za svrhe dokazivanja i dokumentovanja). Kada vaši podaci o ličnosti više ne budu potrebni za napred navedene svrhe, po pravilu će, ako je moguće, biti obrisani ili anonimizovani. Na poslovne podatke (npr. sistemske evidencije, dnevnici) po pravilu se primenjuju kraći rokovi čuvanja od dvanaest meseci ili manje.

7. Bezbednost podataka

Sproveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe, u koje, između ostalog, spadaju izdavanje uputstava, obuka o zaštiti podataka, rešenja za IT i mrežnu bezbednost, kontrola i ograničenje pristupa, šifrovanje nosača podataka i prenosa podataka, provere.

8. Elektronska komunikacija

Za komunikaciju između nas, vas, naših partnera u finansiranju i ostalih trećih strana koriste se elektronska sredstva komunikacije. Podaci se između ostalog prenose i putem interneta. S obzirom na to da je internet otvorena i svakome dostupna mreža, Miro Kredit AG, njegovi partneri u finansiranju i ostale treće strane nisu u mogućnosti da garantuju poverljivost podataka prilikom prenosa preko interneta. Usled toga treća lica mogu izvući zaključke o postojećem ili predstojećem poslovnom odnosu između vas i nekog od naših poslovnih partnera (u svakom slučaju odnos s bankom).

9. Obaveza stavljanja podataka o ličnosti na raspolaganje

U sklopu našeg poslovnog odnosa dužni ste da stavite one podatke o ličnosti na raspolaganje koji su neophodni za uspostavljanje i realizaciju poslovnog odnosa i ispunjenje s time povezanih ugovornih obaveza (po pravilu nemate zakonsku obavezu da nam dostavite podatke). Bez ovih podataka u načelu nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ugovor s vama (odnosno sa pravnim ili fizičkim licem koje vas zastupa), realizujemo ga ili vam pružamo bilo kakve usluge posredovanja. Takođe nije moguće koristiti ni veb-sajt bez otkrivanja određenih podataka u svrhu obezbeđenja razmene podataka (kao što je IP adresa).

10. Automatizovano donošenje odluka

U načelu ne koristimo potpuno automatizovano automatsko donošenje odluka (kao što je uređeno čl. 22 OUZP) za zasnivanje i izvršavanje poslovnog odnosa niti za druge svrhe. Ako u pojedinačnom slučaju upotrebimo takav postupak, o tome ćemo vas zasebno obavestiti, ako je to propisano zakonom, i upoznaćemo vas s vašim pravima u vezi s navedenim.

11. Prava lica na koje se podaci odnose

U okviru zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji su primenjivi na vas i ako je njima predviđeno (kao što je to slučaj u OUZP), imate pravo na uvid u podatke, ispravku, brisanje, ograničenje obrade podataka i prigovor na obradu podataka koju mi vršimo, kao i dostavljanje određenih podataka radi prosleđivanja drugom licu (tzv. pravo na prenosivost podataka). Međutim, imajte u vidu kako zadržavamo pravo da sa svoje strane sprovedemo zakonom predviđena ograničenja, npr. kada smo obavezni da čuvamo ili obrađujemo određene podatke nad kojima imamo preovlađujući interes (ako nam je dozvoljeno da se na to pozovemo) ili ako su nam potrebni za ostvarivanje zahteva. Ako za vas nastaju troškovi, o tome ćemo vas unapred obavestiti. Sa mogućnošću da povučete pristanak već smo vas upoznali u 3. tački. Imajte na umu da se ostvarivanje ovih prava može kositi sa odredbama ugovora te da može imati posledice, kao što su npr. prevremeni raskid ugovora ili troškovi. O tome ćemo vas prethodno obavestiti, ako nije već uređeno ugovorom.

Za ostvarivanje ovih prava načelno je preduslov da nedvosmisleno dokažete svoj identitet (npr. kopija lične isprave, kada vaš identitet nije sasvim jasan ili kada se ne može potvrditi). Da biste sproveli svoja prava, obratite nam se na adresu navedenu u 1. tački.

Svako lice na koje se podaci odnose osim toga ima pravo da ostvari svoje zahteve sudskim putem ili da podnese prigovor kod nadležnog lica za zaštitu podataka o ličnosti. Nadležno lice za zaštitu podataka u Švajcarskoj je Savezni službenik za zaštitu podataka i slobodu informacija (https://www.edoeb.admin.ch).

12. Izmene

Ovu Izjavu o zaštiti podataka možemo da ažuriramo u svakom trenutku bez prethodne najave. Na snazi je uvek trenutno izdanje objavljeno na našem veb-sajtu. Ako je Izjava o zaštiti podataka deo sporazuma s vama, obavestićemo vas u slučaju ažuriranja o izmenama putem elektronske pošte ili na drugi prikladan način.