Kamate u Švajcarskoj

U svijetu finansija postoje različiti pojmovi i koncepti, od kojih se jedan posebno izdvaja: kamata. Posebno u Švajcarskoj kamate igraju odlučujuću ulogu. Bilo da govorimo o običnim bankovnim računima, štednim računima ili zajmovima, odnosno kreditima, kamate su sveprisutne u svijetu finansija i stoga od presudnog značaja.

Međutim, zašto uopšte postoji kamata, na koji način funkcionišu kamata i kretanje kamatnih stopa i o čemu bi zajmoprimci kredita trebalo da vode računa? Odgovore na ova pitanja pronaći ćete u članku pred vama.

Kamate u Švajcarskoj ➤ Trenutne kamatne stope i kretanja kamatnih stopa

Zašto uopšte postoji kamata?

Postojanje kamate usko je povezano s osnovnim načelom trenutne tržišne vrednosti novca. Danas novac ima veću vrijednost nego isti iznos u budućnosti. Zbog toga se obračunava nadoknada za trenutnu tržišnu vrijednost u vidu kamate. Recimo, kada pozajmite novac, odričete se mogućnosti da ga koristite na neki drugi način. Kamata koju dobijate tokom ovog perioda predstavlja odštetu za takvu izmaklu mogućnost.

Još jedan razlog zašto kamate postoje jesu preduzetnička dijelatnost i mogućnost ulaganja. Kako biste novac ulagali, morate se odreći drugačijeg načina trošenja tokom određenog vremena. Na kamatu se može gledati kao na podsticaj ili nagradu za spremnost na ulaganje sredstava i guranje privrede naprijed.

Kako funkcioniše kamata

Kada podnesete zahtjev za kredit u Švajcarskoj, postoje različite vrste kamate, uključujući fiksnu i varijabilnu kamatnu stopu, i mnoge druge. Sve vrste kamate predstavljaju zamjenu za privremeno ustupanje kapitala, zbog čega se često nazivaju „cijenom novca”. Dok se kamatnom stopom navodi iznos kamate u procentima koja se gomila na pozajmljeni kapital, ulaganja poput štednih pologa, bezročnih zajmova i obveznica nude dobit ili prinos u vidu kamate.

Ekonomisti se od samog nastanka monetarne ekonomije bave uzrokom i opravdanjem kamatnih stopa, pa stoga postoje različite teorije kamatnih stopa. Jedan od značajnijih radova napisao je između ostalih Eugen von Bem-Baverk. Po njegovom viđenju kamate se mogu objasniti pomoću tri činioca:

 1. Očekivanje porasta dobiti u budućnosti, što omogućava štednja i realizacija kamate.
 2. Veće vrednovanje sadašnje potrošnje u odnosu na buduću potrošnju. Kamate se nude kao naknada za podsticanje ljudi na štednju odricanjem od trošenja u sadašnjem trenutku.
 3. Pošteno učešće davalaca kapitala u očekivanom rastu produktivnosti zbog obezbjeđivanja kapitala radi ulaganja.

Poslednje, ali ne i najmanje važno, kamate takođe služe kao naknada za preuzeti rizik. Ako postoji rizik, to se odražava kroz višu kamatnu stopu. Opšte pravilo kaže da je viši rizik praćen većom kamatnom stopom. Ovo je načelo posebno izraženo kod hipotekarne kamate, jer ljudi označeni kao „dobri” dužnici često dobijaju niže kamatne stope od banaka i osiguravajućih kuća.

Miro Kredit AG kao povjerilac takođe obračunava kamate na zajmove. Na kamatne stope mogu uticati različiti činioci, uključujući kreditnu sposobnost zajmoprimca, ekonomske prilike i opšte kamatne politike.

Ovo je efekat složene kamate

Jedan posebno zanimljiv aspekt kamate jeste tzv. efekat složene kamate. Njime se ubrzava rast novčanog iznosa tokom vremena. Zarađena kamata dodaje se kapitalu, a zatim se buduća kamata zasniva na uvećanom kapitalu. Tako vaš novac raste brže nego što bi to bio slučaj samo s kamatom.

Na primer, ako položite 1.000 CHF na štedni račun u banci i ne dirate ga 20 godina, banka će vam plaćati fiktivnu godišnju kamatnu stopu u iznosu od 5 posto. Bez drugih depozita imali biste 2.653,30 CHF kroz 20 godina.

Međutim, uz kamatu na kamatu proračun bi izgledao drugačije: Recimo da uložite 1.000 CHF u fond kojim se trguje na berzi s hipotetičkim godišnjim prinosom od 9%. Nakon prve godine vaš bi ulog narastao na 1.090 CHF. Iako dobit od 90 CHF nakon prve godine ne zvuči mnogo, vaše ulaganje može mnogo porasti s vremenom provedenim na tržištu. Nakon 30 godina ulaganje bi poraslo na 13.267,68 CHF, što je povećanje od 12.267,68 CHF u odnosu na početno ulaganje od 1.000 CHF.

Stoga kamata na kamatu ili složena kamata ima odlučujuću ulogu u povećanju kapitala tokom vremena.

Koliko iznosi referentna kamatna stopa u Švajcarskoj?

Referentna kamatna stopa u Švajcarskoj, poznata i pod nazivom kamatna stopa Narodne banke, ključni je pokazatelj monetarne politike Narodne banke Švajcarske (NBŠ). Kamatnu stopu određuje NBŠ i ona utiče na stanje kamata u celoj zemlji.

Od poslednjeg ažuriranja 23. juna 2023. godine referentna kamatna stopa u Švajcarskoj iznosi 1,75 posto. Ipak, tačna visina referentne kamatne stope podložna je promjenama, jer centralna banka reaguje na ekonomske prilike i shodno tome prilagođava visinu referentne kamatne stope.

Kako inflacija utiče na visinu kamatne stope

Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cena za robu i usluge. Inflacija igra ključnu ulogu u određivanju visine kamatnih stopa u Švajcarskoj. Kada je inflacija visoka, novac gubi kupovnu moć, jer se za istu svotu novca može kupiti manje dobara i usluga.

Narodna banka Švajcarske vodi se ciljem stabilnog kretanja cena, što znači da pazi na inflaciju i po potrebi interveniše putem monetarno-političkih mera. Ako inflacija poraste, NBŠ može da poveća referentnu kamatnu stopu kako bi usporila rast cijena i stabilizovala kupovnu moć švajcarskog franka.

Ove se promjene na kraju odražavaju na navike potrošača, pa kada su kamate posebno visoke, potrošači najčešće biraju kraći rok otplate kredita za renoviranje i drugih zajmova kako bi iskoristili niže troškove finansiranja kod kratkoročnih hipoteka.

Kamata i kamatna stopa na kredite i štedne račune

Kada govorimo o štednji i zajmovima, kamatna stopa je važna tema koja se uvijek prati s posebnom pažnjom. Razlog je što se pomoću kamatne stope najbolje porede različite ponude. To je posebno slučaj sa kreditima kod kojih kamatna stopa pruža podatak o trošku kapitala na teret zajmoprimca.

Kredit omogućava pristup kapitalu u trenutku podnošenja zahtjeva, koji bi inače bio raspoloživ tek u budućnosti. Na kamatnu stopu može se gledati kao na neku vrstu odštete, jer novac nije dostupan povjeriocima kao što su banke i kreditne ustanove. Njome se takođe pokriva rizik od nemogućnosti otplate zajma.

Visina kamatne stope zavisi od niza činilaca. Treba u osnovi razlikovati stopu zaduživanja (tj. nominalnu kamatnu stopu) i efektivnu kamatnu stopu. Nominalna kamatna stopa jednaka je stvarnoj cijeni pozajmljenog novca. Izračunava se na osnovu različitih referentnih kamatnih stopa kao što su EURIBOR i LIBOR. Pored toga, uslovi na tržištu takođe dosta utiču na kamatnu stopu.

Efektivna kamatna stopa na zajam mnogo je važnija za potrošače. Osim kamatne stope ona obuhvata sve činioce važne za trošak kredita. Tu npr. spadaju naknada za obradu i ugovaranje zajma, iznos rate, iznos zajma i rok otplate. U ponudama kredita uvek moraju biti iskazane nominalna i efektivna stopa.

Kamata je takođe zanimljiva za štediše, jer pokazuje koliko će se uvećati novac ulaganjem. Međutim, umjesto efektivne kamatne stope kod zajma, ovde se češće koristi pojam „prinos”. Prinos se uvećava dodavanjem kamate na stanje na računu, koje se takođe ukamaćuje (efekat kamate na kamatu).

O čemu štediše treba da vode računa

Treba dobro paziti na kamatnu stopu, ne samo u slučaju kredita već i kada je riječ o štednji. Visina kamatne stope direktno utiče na brzinu rasta uloženog kapitala. Ipak, štediše ne treba da imaju u vidu samo nominalnu kamatnu stopu, već prije svega efektivnu kamatnu stopu. Njome se uzimaju u obzir svi činioci od značaja, poput naknada i roka.

Štediše takođe treba da obrate pažnju na efekat složene kamate. On može znatno uticati na to koliko će se imovina uvećati vremenom. Dobrim razumijevanjem ovih aspekata štediše mogu donijeti utemeljene odluke o svojoj finansijskoj budućnosti.

Koja je kamatna stopa relevantna pri uzimanju kredita?

Pri uzimanju zajma presudno je prepoznati odgovarajuću kamatnu stopu da bi se razumjele finansijske posljedice zajma. Ovde se uvijek pominju dva glavna pojma: nominalna kamatna stopa i efektivna kamatna stopa.

Nominalna kamatna stopa, koja se još naziva stopom zaduživanja, pokazuje samo troškove kamate na pozajmljeni kapital. Ona predstavlja osnovu za obračun kamate koju je zajmoprimac dužan da plati tokom roka otplate. Međutim, ovom kamatnom stopom nisu obuhvaćeni ukupni troškovi nekog kredita, već ona kazuje samo udio kamate.

Efektivna kamatna stopa mnogo je važnija za svakoga ko pozajmljuje novac. Ona obuhvata ne samo nominalnu kamatnu stopu već takođe uzima u obzir sve troškove i naknade vezane uz kredit. Tu se ubrajaju, recimo, naknade za obradu, naknade za posredovanje i drugi troškovi koje snosi zajmoprimac. Efektivna kamatna stopa stoga pruža sveobuhvatan pregled stvarnih troškova zajma i omogućava neposredno poređenje različitih ponuda.

Zato je za zajmoprimce izuzetno važno da razmotre obe stope pri uzimanju zajma. Niska nominalna kamatna stopa sama po sebi ne govori mnogo o ukupnom trošku zajma. Radi donošenja utemeljene odluke i izbjegavanja neprijatnih iznenađenja svaki zajmoprimac uvijek treba da gleda efektivnu kamatnu stopu. Samo tako imate potpun uvid u svoje finansijske obaveze i možete optimalno da planirate uzimanje kredita.

Miro Kredit pruža vam mogućnost da isplanirate željeni zajam pomoću našeg kreditnog kalkulatora. Ovaj neobavezujući i besplatni kalkulator pruža vam informacije o troškovima kredita. Pritom imate mogućnost da rok otplate i željeni iznos zajma prilagodite svojim finansijskim mogućnostima, tako da zajam odgovara vašim očekivanjima.

Razlika: nominalna i efektivna kamatna stopa

Kao što smo već rekli, razlika između nominalne i efektivne kamatne stope ključna je za sveobuhvatnu procjenu troškova kredita. Nominalna kamatna stopa, koja se još naziva stopom zaduživanja, pokazuje samo procenat koji se naplaćuje na pozajmljeni kapital u vidu kamate. Kamatna stopa tvori osnovu za obračun otplate kamate i često je prva stvar koju zajmoprimci razmatraju prilikom upoređivanja različitih ponuda.

Nasuprot tome, efektivna kamatna stopa uzima u obzir sve druge činioce od značaja za trošak kredita. Osim nominalne kamatne stope ona obuhvata sve naknade i troškove vezane uz kredit. Ovde spadaju naknade za obradu, naknade za posredovanje i ostali potencijalni troškovi. Efektivna kamatna stopa stoga pruža sveobuhvatan uvid u stvarne finansijske obaveze zajmoprimca i omogućava transparentno poređenje različitih ponuda kredita.

Ipak, imajte na umu da sama nominalna kamatna stopa ne obuhvata kompletan trošak zajma. S druge strane, efektivna kamatna stopa predstavlja realističnu procjenu te je uvijek treba uzeti kao reper za sagledavanje cijelog finansijskog uticaja koji može imati zajam. Pažljivo razmatranje obe kamatne stope nužno je radi donošenja razumne finansijske odluke i izbjegavanja neprijatnih iznenađenja, na primer previsoki troškovi zaduživanja i kamate.

Razlika: nominalna i efektivna kamatna stopa

Kolike su trenutne kamatne stope na kredite u Švajcarskoj?

Kamatne stope na kredite umnogome zavise od davaoca kredita, vrste kredita, kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva te drugih ekonomskih činilaca. Miro Kredit AG nudi vam posebno povoljne zajmove s kamatnim stopama između 4,5 i 11,95 posto.

Što ste kreditno sposobniji i što više sredstava obezbjeđenja imate kao zajmoprimac, to će povoljnije biti ponuđene kamatne stope na vaš zajam. Međutim, kamatna stopa zavisiće ne samo od vaše kreditne sposobnosti već i od visine i roka otplate zajma. Zato, da biste izračunali ukupne troškove kredita, uzmite u obzir efektivnu godišnju kamatnu stopu. Na raspolaganju vam je naš besplatni i neobavezujući kreditni kalkulator.

Česta pitanja

 • Koliki se postotak kamate dobija u Švajcarskoj?

  Zaokret u kamatnim stopama odrazio se na nešto povoljnije kamatne stope na štednim računima u Švajcarskoj, pa prosečna kamatna stopa trenutno iznosi oko 0,8 posto. Ipak vam savetujemo da uporedite različite štedne račune, jer se kamatne stope mogu znatno razlikovati među bankama, i to u rasponu od 0 do 2 posto.
 • Koja švajcarska banka nudi najbolje kamatne stope?

  Kamatne stope na štednju razlikuju se od banke do banke. Veliki broj banaka ponovo je podigao kamatne stope za štediše u 2023. godini, npr. Zuger Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank, Thurgauer Kantonalbank, Migros Bank, Appenzeller Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank, Valiant Bank i Wir Bank.
 • Koliki je danas SARON?

  SARON je švajcarska referentna kamatna stopa povezana sa zvaničnom baznom kamatom Narodne banke Švajcarske. Banke na ovu baznu kamatu zaračunavaju svoje marže, što je iznos koji uglavnom zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i obično iznosi između 0,8 i 1,3 posto.
Miro Kredit Švajcarska - Zaključak

Zaključak

Kretanje kamatnih stopa od ključnog je značaja kako za štediše, tako i za zajmoprimce. S obzirom na upornu inflaciju, neizbježno je povećanje trenutnih kamatnih stopa. Ipak, to ne znači da potrošači ne mogu dobiti zajmove pod povoljnim uslovima. Miro Kredit AG nastoji da vam obezbjedi posebno povoljne kredite uprkos trenutnim kretanjima kamatnih stopa.

Bilo da želite da kupite nov automobil, renovirate nekretninu ili vam treba kapital za važna ulaganja, kod nas možete zatražiti kredit na transparentan, lak i brz način!

Primer kalkulacije privatnog kredita:
Primer kalkulacije privatnog kredita:

Iznos kredita: CHF 10.000 bez osiguranja. Period otplate: 12 meseci

Kamata (ukupni troškovi) iznosi između CHF 240,50 i CHF 574,25. Efektivna kamatna stopa 4,5% – 11,95%. Moguć period otplate kredita od 12 do 120 meseci

Naknada za obradu: CHF 0.-. Odobravanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3. Zakona o nelojalnoj konkurenciji – UWG)