Pravna poruka

Odobravanje kredita je zabranjeno ako to dovodi do prezaduženosti (Art. 3 UWG).

Potvrdjujem tačnost svih mojih podataka. Saglasan sam da Miro Kredit AG može moj zahtev proslediti Cembra Money Bank AG, Creditfolio AG, Bank-now AG i drugim finansijskim institucijama (u daljem tekstu „Finansijska institucija“), putem interneta, maila, faksa ili poštom. Pri tom potvrdjujem sledeće:

Provera kreditne sposobnosti i izveštaj kreditnog biroa:

Potvrdjujem tačnost svih mojih podataka i ovlašćujem Finansijsku instituciju i Miro Kredit AG da mogu podatke o meni koji su u vezi sa proverom ovog zahteva i sa realizacijom ugovornog odnosa da traži od trećih lica, naročito banaka, centralne kancelarije za kreditne informacije ( ZEK), javnih institucija ( na primer kancelarija za naplatu dugova i poreskih uprava, zemljišna knjiga (katastar), institucija o evidenciji stanovnika, centara za socijalni rad), kreditnih biroa, kreditnih posrednika, poslodavaca, kod finansijskih institucija članica Koncerna i infocentara za potrošačke kredite IKO.

Za prethodno navedene svrhe oslobadjam ove institucije čuvanja bankarske tajne, poštanske tajne, službene tajne odnosno poslovne tajne. Osim toga ovlašćujem finansijsku instituciju da o zatraženom poslu obavesti ZEK , ukoliko je potrebno IKO kao i da podnese izveštaj drugim organima u skladu sa zakonom.

Mogu da se traže pre svega podaci o vrsti kredita, metodama finansiranja, visini kredita , kreditnim uslovima kao i lični podaci podnosioca zahteva i pre svega podaci o postojećim kašnjenjima u plaćanju (docnji ) ili zloupotrebi. Dajem pravo ZEK-u i IKO da svojim članovima daju informacije o dostavljenim podacima.

Finansijska institucija može odbiti zahtev bez navodjenja razloga.

Saradnja sa posrednicima:

Finansijska institucija može pri podnošenju zahteva, koje je dobio od posrednika sa njim razmeniti potrebne informacije vezane za ispitivanje zahteva, vezane za ispitivanje kredita kao i zaključivanje ugovora i izvršavanje ugovora.

Informacije o partnerima:

U slučaju da sam u zahtevu naveo podatke o mom bračnom partneru odnosno registrovanom partneru (u daljem tekstu Partner), potvrdjujem da sam svog partnera obavestio o ovom zahtevu, da Finansijska institucija i Miro Kredit AG mog partnera o njihovoj tačnosti mogu neposredno ispitati, i da je moj partner saglasan, da Finansijska institucija i Miro Kredit AG sme da zatraži i informacije vezane za njega na gore pomenut način (uključujući sprovodjenje informativnih pitanja u centralnoj kancelariji za kreditne informacije).

Obrada podataka:

Ovlašćujem Finansijsku instituciju i Miro Kredit AG da moje podatke mogu u svrhe upravljanja rizikom i marketinške svrhe obradjivati i analizirati i tako kreirati profile.

Ovlašćujem Miro Kredit AG da me informiše preko SMS/E-maila o drugim proizvodima i dostavi druge informacije.

Ja mogu ovo ovlašćenje koje je vezano za obradu podataka u marketinške svrhe i vezano za dostavljanje informacija opozvati u svakom trenutku.

Saradnja vezana za davaoce usluga (Outsourcing):

Finansijska institucija i Miro kredit AG mogu usluge prepustiti trećim licima ( davaoci usluga), posebno u oblasti upravljanja poslovnim procesima, IT sigurnosti i upravljanja sistemom, u oblastima ispitivanja i razvoja tržišta, kod izračunavanja kreditnih i tržišnih rizika vezanih za poslovanje, kao i u oblasti obligacionih odnosa (npr. obrada zahteva i ugovora, naplata potraživanja, komunikacija sa klijentima).

Finansijska institucija i Miro Kredit AG stavljaju na raspolaganje ovim davaocima usluga podatke koji su potrebni za ispunjavanje ugovornih obaveza i mogu ih takodje u tu svrhu proslediti u inostranstvo.

Davalac usluga , čiji se saradnici kao i podugovarači ugovorom obavezuju na poverljivost obavezni su da se pridržavaju zakona o zaštiti podataka koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka Švajcarske, radi zaštite poverljivosti klijenata u skladu sa švajcarskim bankarskim zakonom. U ovom kontekstu saglasan sam da se moji podaci mogu proslediti davaocima usluga u države koje ne raspolažu jednakim zakonom o zaštiti podataka kao Švajcarska.

Potvrdjujem da se slažem sa upotrebom elektonske komunikacije izmedju finansijske institucije, Miro Kredit AG i mene odnosno posrednika. Takodje prihvatam prosledjivanje podataka putem interneta i svestan sam da je internet otvorana i svima dostupna mreža. U skladu sa tim ne mogu ni gore pomenut posrednik Miro Kredit AG kao ni Finansijska ustanova garantovati poverljivost prenosa podataka putem interneta. Zaključci trećeg lica o postojećim odnosno predstojećim bankarskim odnosima izmedju mene i finansijske institucije su mogući.