Pravna poruka

Davanje kredita je zabranjeno ako vodi do prezaduživanja (čl. 3 Zakona o nelojalnoj konkurenciji (UWG)). Potvrđujem da su podaci potpuni i tačni. Razumem i saglasan/na sam da Miro Kredit AG prosledi moj zahtev Cembra Money Bank AG, Creditfolio AG, Bank-now AG i drugim kompanijama za finansiranje (u nastavku teksta „Kreditna institucija”) putem interneta, e-pošte ili faksa/pošte. Pored toga potvrđujem sledeće:

Provera podnetog zahteva i podaci kreditnog biroa:

Potvrđujem tačnost svih svojih podataka i ovlašćujem kreditnu instituciju i Miro Kredit AG da u vezi sa proverom ovog zahteva i obradom ugovornog odnosa pribavi informacije o meni kod trećih lica, naročito banaka, Centralne kancelarije za kreditne informacije (ZEK), organa (npr. uprave za prinudnu naplatu i poreske uprave, trgovinski registri, kancelarija za kontrolu stanovništva, organi za zaštitu dece i odraslih), bonitetnih agencija, kreditnih posrednika, poslodavaca, zdravstvenih osiguranja, zakupodavaca, katastara, podružnica kreditne institucije i, ako je potrebno, kod Informativne kancelarije za potrošačke kredite (IKO). U vezi sa gorenavedenim svrhama oslobađam navedene institucije od obaveze čuvanja tajne o klijentu banke, pošte, kao i službene i poslovne tajne. Takođe ovlašćujem kreditnu instituciju da podneti zahtev za kredit prijavi ZEK-u i, ako je potrebno, IKO-u, kao i drugim organima ukoliko za to postoje odgovarajuće zakonske obaveze. Pritom se posebno prijavljuje vrsta kredita odn. finansiranja, njegov iznos i modaliteti kao i podaci o ličnosti podnosioca/laca prijave i, ukoliko postoje, kvalifikovana kašnjenja sa plaćanjem ili zloupotrebe. Prihvatam pravo ZEK-a i IKO-a da svojim članovima prosledi informacije o prijavljenim podacima. Kreditna institucija može da odbije zahtev bez obrazloženja i u slučaju pogrešnih podataka nije vezana ni za ponudu ni za potpisani ugovor.

Saradnja sa posrednicima:

U slučaju zahteva dobijenih od posrednika, kreditna institucija može sa njima da razmeni potrebne informacije u vezi sa proverom zahteva odn. kreditne sposobnosti, kao i zaključivanjem i obradom ugovora.

Podaci o partnerima:

Ako sam u zahtevu dao/la informacije o svom supružniku ili registrovanom partneru („partner”), potvrđujem (i) da sam informisao svog partnera o ovom zahtevu, (ii) da su sve informacije o mom partneru tačne, (iii) da kreditna institucija i Miro Kredit AG mogu da provere gorenavedene informacije direktnim upitom kod mog partnera i (iv) da je moj partner saglasan/na da kreditna institucija i Miro Kredit AG mogu pribaviti informacije o njemu/njoj kao što je goreopisano (uključujući informativni upit kod ZEK-a).

Obrada podataka:

Ovlašćujem kreditnu instituciju i Miro Kredit AG da moje podatke obrade i procene u svrhe upravljanja rizikom i marketinga, da ih čuvaju u trajanju od 10 godina, evaluiraju ih i tom prilikom kreiraju profile. Izričito ovlašćujem kreditnu instituciju i Miro Kredit AG da mi ponude i druge proizvode, informacije i usluge, uključujući ponude od podružnica kreditne institucije putem pošte, SMS poruka ili e-pošte. Mogu u bilo kom trenutku da povučem ovo ovlašćenje za obradu podataka u marketinške svrhe odn. za dostavu informacija.

Saradnja sa pružaocima usluga (outsourcing):

Kreditna institucija i Miro Kredit AG imaju pravo da ustupe vršenje usluga trećim licima („pružaoci usluga”), naročito u oblasti vršenja poslovnih procesa, dodatnih ponuda za osiguranje, IT sigurnosti i kontrole sistema, istraživanja i razvoja tržišta, izračunavanja kreditnih i tržišnih rizika relevantnih za poslovanje kao i administracije ugovornih odnosa (npr. obrada zahteva za kredit i ugovora, naplata potraživanja, komunikacija sa klijentima). Kreditna institucija i Miro Kredit AG imaju pravo da ovim pružaocima usluga stavljaju na raspolaganje podatke potrebne za ispunjavanje ugovornih obaveza, a ti podaci mogu u tu svrhu da budu prosleđeni i u inostranstvo. Pružaoci usluga, njihovi zaposleni i podizvođači su ugovorno obavezni da poštuju zaštitu podataka u skladu sa zahtevima švajcarskog Zakona o zaštiti podataka, da čuvaju bankarsku tajnu o klijentima u skladu sa švajcarskim Zakonom o bankama i da čuvaju poverljivost. U tom kontekstu razumem da moji podaci mogu biti prosleđeni pružaocima usluga u zemljama koje možda nemaju isti nivo zaštite podataka kao Švajcarska.

Prenos podataka:

Potvrđujem da sam saglasan/na sa korišćenjem svih sredstava za komunikaciju (npr. putem e-pošte, SMS poruka, glasovne poruke na sekretarici, aplikacije Whatsapp i dr.) između kreditne institucije, mene, Miro Kredit AG kao i svih prethodno navedenih trećih lica i informacionih kancelarija. Takođe prihvatam da se podaci prenose i preko interneta, i svestan/na sam da je internet otvorena i svima dostupna mreža kao i da nijedan komunikacioni kanal nije u potpunosti zaštićen od pristupa neovlašćenih trećih lica. Shodno tome, ni Miro Kredit AG ni kreditna institucija ne mogu da garantuju za poverljivost podataka prilikom prenosa preko interneta i drugih komunikacionih kanala. Stoga su mogući zaključci trećih lica o postojećem odn. budućem poslovnom odnosu između mene i kreditne institucije (eventualno bankarskom odnosu).